Vintířov

Obec Vintířov se nachází asi 4,5 km na jihovýchod od Obrataně. Obcí protéká Vintířovský potok, který napájí rybníky nacházející se na malebné návsi. Ve středu obce stojí kaple sv. Václava pocházející z dvacátých let 20. století a dále pomník obětem 1. světové války.

    K přírodním zajímavostem patří přírodní památka Rašeliniště u Vintířova. Zahrnuje menší luční rašeliniště s rašelinnými loukami. I když byla lokalita značně narušena lidskými zásahy, zejména těžbou rašeliny, představuje s okolními rašelinnými loukami pozoruhodný soubor mokřadních biotopů s výskytem řady chráněných druhů rostlin a živočichů. Mezi nejvýznamnější rostliny patří: rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), vřes obecný (Calluna vulgaris), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), všivec lesní (Pedicularis sylvatica), bledule jarní (Leucojum vernum), hadí mord nízký (Scorzonera humilis) a suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium). Nejvýznamnějšími živočichy jsou: pavouk listovník mokřadní (Thanatus striatus), motýl batolec duhový (Apatura iris) a skokan krátkonohý (Pelophylax lessonae).

Šimpach a Dvořiště

   Šimpach je malá vesnice, nacházející se asi 3,5 km severovýchodně od Obrataně. Prochází tudy železniční trať Tábor – Horní Cerekev.  V údolí východně od osady protéká Kejtovský potok, který je pravostranným přítokem řeky Trnavy. Na upravené návsi se nacházejí tři rybníky, ve středu obce stojí kaple sv. Anny. Obec má vlastní zdroj vody a vodovod. V obci je zaveden plyn. O kulturní a společenský život se stará Sbor dobrovolných hasičů, který pořádá masopustní průvod, slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Obratani nebo pouťovou zábavu v Šimpachu. V obci funguje malá obecní knihovna.

 

  Osada Dvořiště leží u stejnojmenného rybníka asi 2,5 km od Obrataně. Tvoří ji budovy funkčního lihovaru, prostory bývalého mlýna, kde se nachází unikátní Muzeum izolátorů a bleskojistek a dva rekreační objekty. Muzeum izolátorů a bleskojistek pana Františka Daňka se nachází na adrese Dvořiště čp. 14. 

 

 

 

Moudrov

Moudrov se nachází asi 4 km na jihovýchod od Obrataně. Malá osada je zasazena v překrásné přírodě pod zalesněným vrchem Svidník (739 m.n.m.), ten tvoří přirozenou krajinnou dominantu oblasti. Na jeho vrcholu stojí geodetická věž z roku 1940. Zajímavostí osady je zvonice v nástřešní věžičce, kterou můžete vidět v čísle popisném 1.

 

Sudkův Důl, Nechyba a Bělá

Malá ves Sudkův Důl je položena v malebném Josafatském údolí při potoku Bělá. Nachází se asi 2 km na jihozápad od Obrataně. Poprvé je zmiňována v roce 1408, kdy se po ní psal vladyka Maršík řečený Kosten. Název Sudkův Důl získala podle Jana Sudka z Dolu, jehož vdova Kateřina ze Škvorce se připomíná roku 1475. Před rokem 1490 tu Sudkové postavili tvrz, původně asi vodní, která se prvně uvádí v roce 1531. Před rokem 1545 získal statek Jan starší Leskovec z Leskovic a připojil jej ke Kamenici nad Lipou, kam náležela i za pozdějších majitelů Malovců z Malovic. Zhruba od poloviny 16. století se dolská tvrz přestala užívat jako panské sídlo a byla upravena na sýpku.

    V téměř nezměněné podobě se tvrz dochovala dodnes jako pěkná ukázka vladyckého sídla z konce 15. století. Stojí v areálu dvora čp.10. Je to obdélná dvoupatrová budova, krytá valbovou střechou. Hlavní vstup vede portálem v dlouhém severním průčelí, nad níž se dochovalo úzké střílnové okénko. Tvrz je soukromím majetkem.

    Na návsi stojí kaplička Panny Marie z doby kolem roku 1800 čtvercového půdorysu s jehlancovitou střechou, před ní se nachází litinový kříž.

 

    Romantické Josafatské údolí se táhne v délce asi 8 km podél Bělé a propojuje naše tři místní části Sudkův Důl, Bezděčín a Údolí.  Jeho nejzajímavější část leží v prostoru mezi Novými Dvory a Sudkovým Dolem (v délce asi 4 km). Lesnaté stráně zde poskytují bohatství lesních plodin a v bylinném patře se vyskytuje řada chráněných rostlin (zejména prvosenka jarní). Název získalo údolí v době husitské, kdy místa byla pojmenovávána biblickými názvy.  Zhruba uprostřed údolí (za osadou Údolí) se nad rybník vypínají pozůstatky zříceniny malé tvrze zvané Údolský hrádek ze 14. století, který byl zbořený v husitských válkách.

 

    Osadu Nechyba tvoří několik domů a nachází se zde romantická lesní železniční zastávka úzkokolejné dráhy - stanice Sudkův Důl. Nedaleko odtud se nachází další osada, a to Bělá.

Bělá

 

Hrobská Zahrádka

Malá obec Hrobská Zahrádka se nachází asi 2 km od Obrataně, při západní hranici pelhřimovského okresu. Na návsi stojí kaplička čtvercového půdorysu s jehlancovitou střechou. Obec má vlastní zdroj vody a vodovod. V obci působí Spolek Radovan 21, který se stará o komunitní a společenský život v obci a pravidelně pořádá několik akcí např. vánoční a velikonoční jarmark v Obratani.