Sudkův Důl, Nechyba a Bělá

Malá ves Sudkův Důl je položena v malebném Josafatském údolí při potoku Bělá. Nachází se asi 2 km na jihozápad od Obrataně. Poprvé je zmiňována v roce 1408, kdy se po ní psal vladyka Maršík řečený Kosten. Název Sudkův Důl získala podle Jana Sudka z Dolu, jehož vdova Kateřina ze Škvorce se připomíná roku 1475. Před rokem 1490 tu Sudkové postavili tvrz, původně asi vodní, která se prvně uvádí v roce 1531. Před rokem 1545 získal statek Jan starší Leskovec z Leskovic a připojil jej ke Kamenici nad Lipou, kam náležela i za pozdějších majitelů Malovců z Malovic. Zhruba od poloviny 16. století se dolská tvrz přestala užívat jako panské sídlo a byla upravena na sýpku.

    V téměř nezměněné podobě se tvrz dochovala dodnes jako pěkná ukázka vladyckého sídla z konce 15. století. Stojí v areálu dvora čp.10. Je to obdélná dvoupatrová budova, krytá valbovou střechou. Hlavní vstup vede portálem v dlouhém severním průčelí, nad níž se dochovalo úzké střílnové okénko. Tvrz je soukromím majetkem.

    Na návsi stojí kaplička Panny Marie z doby kolem roku 1800 čtvercového půdorysu s jehlancovitou střechou, před ní se nachází litinový kříž.

 

    Romantické Josafatské údolí se táhne v délce asi 8 km podél Bělé a propojuje naše tři místní části Sudkův Důl, Bezděčín a Údolí.  Jeho nejzajímavější část leží v prostoru mezi Novými Dvory a Sudkovým Dolem (v délce asi 4 km). Lesnaté stráně zde poskytují bohatství lesních plodin a v bylinném patře se vyskytuje řada chráněných rostlin (zejména prvosenka jarní). Název získalo údolí v době husitské, kdy místa byla pojmenovávána biblickými názvy.  Zhruba uprostřed údolí (za osadou Údolí) se nad rybník vypínají pozůstatky zříceniny malé tvrze zvané Údolský hrádek ze 14. století, který byl zbořený v husitských válkách.

 

    Osadu Nechyba tvoří několik domů a nachází se zde romantická lesní železniční zastávka úzkokolejné dráhy - stanice Sudkův Důl. Nedaleko odtud se nachází další osada, a to Bělá.

Bělá

 
Kategorie: