Vintířov

Obec Vintířov se nachází asi 4,5 km na jihovýchod od Obrataně. Obcí protéká Vintířovský potok, který napájí rybníky nacházející se na malebné návsi. Ve středu obce stojí kaple sv. Václava pocházející z dvacátých let 20. století a dále pomník obětem 1. světové války.

    K přírodním zajímavostem patří přírodní památka Rašeliniště u Vintířova. Zahrnuje menší luční rašeliniště s rašelinnými loukami. I když byla lokalita značně narušena lidskými zásahy, zejména těžbou rašeliny, představuje s okolními rašelinnými loukami pozoruhodný soubor mokřadních biotopů s výskytem řady chráněných druhů rostlin a živočichů. Mezi nejvýznamnější rostliny patří: rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), vřes obecný (Calluna vulgaris), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), všivec lesní (Pedicularis sylvatica), bledule jarní (Leucojum vernum), hadí mord nízký (Scorzonera humilis) a suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium). Nejvýznamnějšími živočichy jsou: pavouk listovník mokřadní (Thanatus striatus), motýl batolec duhový (Apatura iris) a skokan krátkonohý (Pelophylax lessonae).

Kategorie: