Matrika

Matrika obce Obrataň

 

Záležitosti matriky vyřizuje paní Radka Cimbůrková.

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Matriku najdete v budově obecního úřadu Obrataň, je otevřena každý den (viz úřední hodiny). 

 

Na matrice můžete využívat služeb CzechPOINT, ověřovat podpisy a kopie, zažádat o změnu jména či příjmení, řešit problematiku sňatků a rozvodů a také záležitosti, týkající se evidence obyvatel.

 

Místní vyhlášky a opatření

Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě - Obrataň č.p. 204 v úředních hodinách.

 

OZV_3_2019   Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

 

OZV_3_2011    Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

OZV_4_2019 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

OZV_1_2019 Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky obce

 

OZV_2_2019 Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Obrataň

 

Veřejná vyhláška o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace obce Obrataň

 

Řád veřejného pohřebiště

 

Jednací řád

Úřední hodiny

     
Pondělí 7:00-12:00 13:00-17:00
Úterý 7:00-12:00 13:00-15:00
Středa 7:00-12:00 13:00-17:00
Čtvrtek 7:00-12:00 13:00-15:00
Pátek 7:00-12:00 -

Informace dle zákona (dodatek)

1. Oficiální název
Obec Obrataň 

2. Důvod založení
ZÁKON 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),§ 1Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek,který je
vymezen hranicí území obce.§ 2(1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

(2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

3. Organizační struktura

starosta: p. Josef Hovorka - uvolněn pro výkon funkce

místostarosta: Mgr. František Vostarek - neuvolněn pro výkon funkce

matrika

4. Kontaktní spojení :

OÚ Obrataň
Obrataň 204
39412 Obrataň
telefon: 565441190
fax: 
mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Podatelna el. pošty s elektronickým podpisem : 
web: 
www.obecobratan.cz 

Úřední hodiny

Po, St 7:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Út, Čt 7:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Pá 7:00 - 12:00

5. Případné platby můžete poukázat

č. účtu 3929-261/0100
6. IČO
00248746
7. DIČ CZ 00248746
-
8. Rozpočet v tomto a předchozím roce
Rozpočet v roce 2001:
Příjmy 6.050.000,- Kč - Výdaje 6.050.000,- Kč

Rozpočet v roce 2002:
Příjmy 6.000.000,- Kč - Výdaje 6.000.000,- Kč

Rozpočet v roce 2003:
Příjmy 11.961.400,- Kč - Výdaje 12.118.296,-

Rozpočet v roce 2005:
6.000.000 Kč

Rozpočet v roce 2006:
6.300.000 Kč

Schválený rozpočet na rok 2007:
6.400.000 Kč

Schválený rozpočet na rok 2008:
Příjmy: 7.200.000 Kč     Výdaje: 7.200.000 Kč

Schválený rozpočet na rok 2009:
Příjmy: 8.200.000 Kč     Výdaje: 8.200.000 Kč

Schválený rozpočet na rok 2010:
Příjmy: 8.200.000  Kč    Výdaje: 8.200.000 Kč

Schválený rozpočet na rok 2011:
Příjmy: 9.200.000  Kč    Výdaje: 9.200.000 Kč
Schválený rozpočet na rok 2012:
Příjmy: 9.300.000  Kč    Výdaje: 9.300.000 Kč
Schválený rozpočet na rok 2013:
Příjmy: 10.300.000 Kč    Výdaje: 10.300.000 Kč9. Žádosti o informace

Poskytování informací se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním. 

Obec Obrataň uveřejňuje informace:
- na úřední desce – na obecním úřadě
- prostřednictvím internetové úřední desky - adresa: www.obecobratan.cz,
- informace je možné dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách.

Žadatelem může být každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informace.
Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení.

Ústně
- osobně na Obecním úřadě v Obratani o úředních hodinách,
- telefonickým dotazem na tel. č.: 565 441 190

Písemně
- na adrese: Obecní úřad Obrataň, Obrataň 204, 394 12 Obrataň.

Elektronicky
- e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Obec poskytne údaje, které se vztahují k její samostatné i přenesené působnosti.
Výjimkou jsou informace, jejich zveřejnění vylučuje zákon. 


10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení (elektronickou poštou, faxem). Zvolené formě žádosti odpovídá i způsob jejího vyřízení.
Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt (obec).
Na ústní žádost lze v jednoduchých případech podat ústní informaci.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

U písemné žádosti musí být zřejmé:
o kterému povinnému subjektu je určena, 
o kdo ji činí (jméno, příjmení, adresa, podpis, elektronická adresa),
Písemná žádost:
o musí být srozumitelná, 
o musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována, 
o nesmí být formulována příliš obecně. 

Pokud žádost výše uvedené podmínky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele ve lhůtě do 7 dnů do podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti.
Pokud se požadované informace nevztahují k působnosti obecního úřadu, žádost se odloží a tato odůvodněná skutečnost se sdělí do 3 dnů žadateli.
Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo do upřesnění žádosti podle písmena a), a to písmeně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích.
Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to však před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
Pokud obecní úřad žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví a nebyla-li žádost odložena, vydá 
o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.
Jestliže orgán ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal rozhodnutí podle § 15 odst. 1, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat, tj. u obecního úřadu.
O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje povinný subjekt nejblíže vyššího stupně nadřízený povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada, pokud obecní zastupitelstvo nestanoví, že rozhoduje jiný orgán obce. Tam, kde není volena rada obce, rozhoduje starosta. V případě přenesené působnosti bude o odvolání rozhodovat krajský úřad.
Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje dne následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání. 
Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.
Proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy o odmítnutí žádosti lez podat rozklad, o kterém rozhoduje vedoucí ústředního orgánu státní správy. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.
Proti opatřením zastupitelstva obce v přenesené i samostatné působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat písemně nebo ústně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Kraje Vysočina.

12. Formuláře

Formuláře pro řešení místních životních situací v obci Obrataň obdržíte v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a hodinách.

Formuláře, potřebné pro řešení obecných životních situací hledejte především na stránkách Ministerstva vnitra České republiky: www.mvcr.cz

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place

14. Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Obrataň jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ. 
- Ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platném znění
- Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, v platném znění 
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
- zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, v platném znění
- zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění
- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
- zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, v platném znění
- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
- zákon č. 563/1991 Sb,. o účetnictví, v platném znění
- zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění
- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
- zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění 
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
- zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu, v platném znění
- zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČR, v platném znění
- zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění
- zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
- zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění
- zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
- zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění
- zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění
- zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, v platném znění
- zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky, v platném znění
- zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění
- zákon ČNR č. 553/1991 Sb, o obecní policii, v platném znění
- nařízení vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii, v platném znění 
- vyhl. MF č. 176/1993 o nájemném z bytu a úhradě za plnění, poskytovaná s užíváním bytu 
- vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích 
- zákoník práce č. 65/1965 Sb. 
- Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách 
- nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi 
- zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy 
- zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu 
Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami a nařízeními obce Obrataň, které jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ.
http://www.obecobratan.cz/download/106_1999/evidence_vyhlasek.pdf
- územní plán: http://www.mestopacov.cz/mestsky-urad/odbor-vystavby/obratan

15. Úhrady za poskytování informací:
http://www.obecobratan.cz/download/106_1999/Sazebnik_uhrad.doc

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
V průběhu roku 2000 nebyly požadovány žádné informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
V průběhu roku 2001 nebyly požadovány žádné informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
V průběhu roku 2002 nebyly požadovány žádné informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
V průběhu roku 2003 nebyly požadovány žádné informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
V průběhu roku 2004 nebyly požadovány žádné informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
V průběhu roku 2005 nebyly požadovány žádné informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
V průběhu roku 2006 nebyly požadovány žádné informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
V průběhu roku 2007 nebyly požadovány žádné informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
V průběhu roku 2008 nebyly požadovány žádné informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2009
http://www.obecobratan.cz/download/106_1999/vyrocni_zprava_2009.pdf

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2010
http://www.obecobratan.cz/download/106_1999/vyrocni_zprava_2010.pdf

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2011
http://www.obecobratan.cz/download/106_1999/vyrocni_zprava_2011.pdf

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2012

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb. za rok 2013

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb. za rok 2014

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb. za rok 2015

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb. za rok 2016

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb. za rok 2017

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb. za rok 2018
.
17. Seznam organizací
Základní škola a mateřská škola Obrataň - tel: 565 441 120
mateřská škola   - tel: 565 441 172
SDH Obrataň

Knihovna Obrataň

Knihovna Šimpach

Služby pro občany

Ceník služeb pro občany obce Obrataň – platný od 1.7. 2019

 

Zapůjčení výsuvného žebříku……………....….100,- Kč + 21% DPH 1 den (víkendová sazba 200,- Kč +21% DPH)

Zapůjčení valníku za traktor…………………..…100,- Kč + 21% DPH 1 den (víkendová sazba 200,- Kč +21% DPH)

Zapůjčení kontejneru na suť………………….…100,- Kč + 21% DPH 1 den (víkendová sazba 200,- Kč +21% DPH)

Zapůjčení vibrační desky.........................200,- Kč + 21% DPH 1 den (víkendová sazba 400,- Kč + 21% DPH)

Zapůjčení gumové podložky pod vibrační desku.....100,- Kč + 21% DPH jednorázový poplatek

Zapůjčení traktoru Zetor 5718 bez obsluhy.………....500,- Kč + 21% DPH 1 MTH

Zapůjčení vysoušeče…………………………….…............…16,- Kč + 21% DPH 1 den

 

Traktor s obsluhou a čelním nakladačem……………175,- Kč + 21% DPH za každých započatých 15 minut

Traktor s obsluhou…………………………….........….…..175,- Kč + 21% DPH za každých započatých 15 minut

Sečení příkopovým ramenem…………………....……..250,- Kč + 21% DPH za každých započatých 15 minut

Sečení mulčovačem………………….…………….........…250,- Kč + 21% DPH za každých započatých 15 minut

 

 

Odvoz kontejneru se sutí na Skládku a sběrnu Hrádek u Pacova…….......1000,- Kč + 21% DPH

 

Uložení sutě na Skládce a sběrně Hrádek u Pacova dle platného ceníku společnosti SOMPO a.s.

 

 Pronájem sportovní haly v Obratani

 

Sportovní hala se nachází ve areálu ZŠ Obrataň. Interiér i exteriér prošel kompletní rekonstrukcí. Hala je bezbariérová, včetně WC.

          

 

          

 

 

Ceník pronájmu haly:

Občané obce mohou využívat sportovní halu ke sportovním účelům zdarma.

Využití pro soukromé akce (pouze místní obyvatelé) 1500 Kč/den + DPH.

Cizí uživatelé 250 Kč/hodinu.